ANRE: Cum schimbaţi furnizorul de energie electrică
Vizualizari:

ANRE: Cum schimbaţi furnizorul de energie electrică

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) susţine că în ultima perioadă se atestă o tendinţă sporită de schimbare a furnizorilor şi rezoluţiune a contractelor pentru furnizarea energiei electrice atât de către instituţiile publice centrale şi locale, agenţi economici, dar şi consumatori casnici. ANRE atenţionează asupra unor aspecte legale aferente acestor procese, riscuri, consecinţe şi posibile soluţii pentru evitarea deconectărilor de la reţelele electrice.

Conform prevederilor art.65 al Legii cu privire la energia electrică, consumatorul final are dreptul de a-şi alege furnizorul de energie electrică, de a schimba furnizorul de energie electrică, de a încheia, modifica, prelungi, suspenda sau rezoluţiona contractul de furnizare a energiei electrice, scrie Bizlaw.md.

Astfel, există două modalităţi distincte de încetare a contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu furnizorul actual, în cazul alegerii unui nou furnizor de energie electrică:

  • procedura de schimbare a furnizorului şi
  • rezoluţiunea contractului de furnizare a energiei electrice şi semnarea unui nou contract de furnizare a energiei electrice.

Modalitatea de încetare a contractului de furnizare încheiat cu furnizorul actual reprezintă dreptul exclusiv al consumatorului final, însă consumatorul final trebuie să înţeleagă că fiecare modalitate implică o procedură distinctă şi potenţiale consecinţe.

Procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică este reglementată prin prevederile art. 71 din Legea nr. 107/2016 şi Regulamentul privind procedura de schimbare a furnizorului, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 126/2020 din 14 mai 2020. Procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică este regula de bază general aplicabilă în cazul alegerii unui furnizor nou de energie electrică şi presupune:

  • interzicerea perceperii plăţilor;
  • interzicerea împiedicării exercitării dreptului de schimbare a furnizorului de energie electrică;
  • derulare fără deconectarea instalaţiilor electrice ale consumatorului final.

În scopul derulării procedurii de schimbare a furnizorului de energie electrică, consumatorul final este obligat să achite furnizorului actual energia electrică consumată şi să se asigure că echipamentul de măsurare a energiei electrice instalat la locul de consum corespunde cerinţelor Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 382 din 02 iulie 2010 şi permite înregistrarea orară a consumului de energie electrică.

Nerespectarea acestor cerinţe duce la suspendarea procedurii de schimbare a furnizorului de energie electrică până la înlăturarea neconformităţilor de către consumatorul final. Cu alte cuvinte, consumatorul final poate schimba furnizorul de energie electrică într-un termen de cel mult 20 de zile calendaristice, fără implicarea a careva plăţi, cu excepţia celor pentru energia electrică consumată şi, în cazul în care echipamentul de măsurare a energiei electrice nu corespunde cerinţelor legale, costul privind înlocuirea echipamentului de măsurare a energiei electrice.

Pe de altă parte, rezoluţiunea contractului de furnizare reprezintă posibilitatea consumatorului final de a solicita încetarea contractului în temeiul prevederilor Codului civil în coroborare cu exercitarea dreptului de rezoluţiune a contractului specificat la art. 65 lit. c) din Legea nr. 107/2016.

Consumatorul final este în drept să rezoluţioneze contractul de furnizare a energiei electrice, cu condiţia transmiterii preavizului cu cel puţin 7 zile până la data rezoluţiunii contractului sau conform termenului stabilit în contract, urmând să achite integral plăţile pentru consumul curent de energie electrică şi contravaloarea energiei electrice consumate inclusă în factura cu decontul final, transmisă de furnizorul de energie electrică, în condiţiile stabilite de pct. 65 din Regulamentul privind furnizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 169/2019 din 31 mai 2019.

Conform prevederilor art. 70 alin. (1) din Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică furnizarea energiei electrice către consumatorii finali se efectuează numai în baza contractului de furnizare a energiei electrice, încheiat între furnizor şi consumatorul final. Prin urmare, în cazul rezoluţiunii contractului de furnizare a energiei electrice (fără aplicarea procedurii regulamentare de schimbare a furnizorului), dacă data rezoluţiunii nu este anterioară datei iniţierii livrării energiei electrice conform noului contract de furnizare a energiei electrice, locul de consum respectiv va fi deconectat la data notificată de consumator pentru rezoluţiunea contractului precedent de furnizare a energiei electrice. Furnizarea energiei electrice va fi reluată doar dacă există un nou contract de furnizare a energiei electrice şi după achitarea tarifului pentru reconectare, conform pct. 154 din Regulamentul privind racordarea la reţelele electrice şi prestarea serviciilor de transport si de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 168/2019 din 31 mai 2019.

În cazul când data rezoluţiunii contractului precedent coincide cu data începerii derulării semnării noului contract de furnizare a energiei electrice, livrarea energiei electrice către instalaţia de utilizare a consumatorului nu va fi întreruptă.

Un aspect important de menţionat este că rezoluţiunea contractului de furnizare a energiei electrice nu poate fi condiţionată de necorespunderea echipamentului de măsurare a energiei electrice analogic cu procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică, însă ulterior poate servi temei pentru deconectarea locului de consum în condiţiile pct. 141 sbp. 5) din Regulamentul privind racordarea, ca urmare a neexecutării de către consumatorul final a prescripţiei operatorului de sistem emisă în acest sens.

În final, schimbarea furnizorului de energie electrică cât şi rezoluţiunea contractului de furnizare a energiei electrice reprezintă drepturile consumatorului final, ultimul fiind în măsură să decidă de care drept doreşte să facă uz, totodată asumându-şi şi potenţialele consecinţe care pot să rezulte.

Similare
RECOMANDĂRI