UE urmează să instituie noi parteneriate europene şi să investească aproape 10 miliarde EUR pentru tranziţia verde şi digitală
Sursa foto:imagine simbol Vizualizari:

UE urmează să instituie noi parteneriate europene şi să investească aproape 10 miliarde EUR pentru tranziţia verde şi digitală

Comisia Europeană a propus astăzi, 23 februarie, instituirea a 10 noi parteneriate europene între Uniunea Europeană, statele membre şi/sau sectorul de profil. Obiectivul este de a accelera tranziţia către o Europă verde, neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei şi digitală, precum şi de a transforma industria europeană într-o industrie mai rezilientă şi mai competitivă. UE va asigura finanţare de aproape 10 miliarde EUR, partenerii contribuind la rândul lor cu investiţii de o valoare cel puţin echivalentă finanţării UE. Se estimează că prin corelarea contribuţiilor se vor mobiliza investiţii suplimentare care să sprijine tranziţia şi că se vor crea efecte pozitive pe termen lung în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă, mediul şi societatea.

Parteneriatele europene instituţionalizate propuse au scopul de a îmbunătăţi gradul de pregătire şi răspunsul UE la bolile infecţioase, de a dezvolta aeronave eficiente cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru aviaţia curată, de a sprijini utilizarea materiilor prime biologice regenerabile în producţia de energie, de a asigura poziţia de lider a Europei în domeniul tehnologiilor şi infrastructurilor digitale şi de a asigura o mai mare competitivitate a transportului feroviar.

Cele zece parteneriate, dintre care unele au la bază întreprinderi comune existente, sunt prezentate în cele ce urmează.

  1. Sănătatea la nivel mondial, EDCTP3: parteneriatul va oferi noi soluţii pentru reducerea incidenţei bolilor infecţioase în Africa Subsahariană şi va consolida capacităţile de cercetare pentru a gestiona cazurile de reapariţie a bolilor infecţioase în Africa Subsahariană şi în întreaga lume şi a răspunde la acestea. Parteneriatul îşi propune ca până în 2030 să dezvolte şi să implementeze cel puţin două noi tehnologii de combatere a bolilor infecţioase şi să sprijine cel puţin 100 de institute de cercetare din 30 de ţări să dezvolte tehnologii medicale suplimentare împotriva epidemiilor reapărute.
  2. Iniţiativa pentru inovare în domeniul sănătăţii: iniţiativa va contribui la crearea unui ecosistem de cercetare şi inovare în domeniul sănătăţii la nivelul UE care să faciliteze transpunerea cunoştinţelor ştiinţifice în inovaţii concrete. Vor fi abordate aspectele legate de prevenire, diagnosticare, tratament şi gestionarea bolilor. Iniţiativa va contribui la atingerea obiectivelor Planului european de combatere a cancerului, ale noii Strategii industriale pentru Europa şi ale Strategiei farmaceutice pentru Europa.
  3. Tehnologii digitale esenţiale: acestea cuprind componente electronice, proiectarea, fabricarea şi integrarea lor în sisteme şi software-ul care defineşte modul în care funcţionează respectivele componente. Obiectivul general al parteneriatului este de a sprijini transformarea digitală a tuturor sectoarelor economice şi societale şi Pactul verde european, precum şi de a sprijini cercetarea şi inovarea în vederea următoarei generaţii de microprocesoare. Alături de Declaraţia referitoare la o iniţiativă europeană privind procesoarele şi tehnologiile semiconductorilor, semnată de 20 state membre, de o viitoare alianţă privind microelectronica şi de un posibil nou proiect important de interes european comun care este dezbătut de statele membre şi care are scopul de promova inovaţia radicală, acest nou parteneriat va contribui la stimularea competitivităţii şi a suveranităţii tehnologice a Europei. Mai multe informaţii sunt disponibile aici.
  4. Bioeconomie circulară în Europa: parteneriatul va contribui în mod semnificativ la obiectivele climatice pentru 2030, deschizând calea către neutralitatea climatică până în 2050, şi va spori sustenabilitatea şi circularitatea sistemelor de producţie şi consum, în conformitate cu Pactul verde european. Scopul parteneriatului este dezvoltarea şi extinderea aprovizionării durabile cu biomasă şi transformarea acesteia în bioproduse, precum şi de a sprijini implementarea bioinovării la nivel regional, cu implicarea activă a actorilor locali şi în vederea revitalizării regiunilor rurale, costiere şi periferice.
  5. Hidrogen curat: parteneriatul va accelera dezvoltarea şi implementarea unui lanţ valoric european pentru tehnologii pe bază de hidrogen curat, contribuind la sisteme energetice durabile, decarbonizate şi pe deplin integrate. Alături de Alianţa pentru hidrogen, parteneriatul va contribui la realizarea obiectivelor Uniunii prezentate în Strategia UE pentru hidrogen: pentru o Europă neutră climatic. Accentul se va pune pe producţia, distribuţia şi stocarea de hidrogen curat, precum şi pe aprovizionarea sectoarelor dificil de decarbonizat, cum ar fi industriile grele şi aplicaţiile pentru transportul cu vehicule grele.
  6. Aviaţie curată: parteneriatul deschide calea către neutralitate climatică pentru sectorul aviaţiei, prin accelerarea dezvoltării şi implementării de soluţii rezultate din cercetarea disruptivă şi inovare. Scopul parteneriatului este dezvoltarea următoarei generaţii de aeronave extrem de eficiente şi cu emisii scăzute de dioxid de carbon, cu noi surse de energie, motoare şi sisteme, îmbunătăţind competitivitatea şi ocuparea forţei de muncă în sectorul aviaţiei, ceea ce va fi deosebit de important pentru redresare.
  7. Sistemul feroviar al Europei: parteneriatul va accelera dezvoltarea şi implementarea tehnologiilor inovatoare, în special a celor digitale şi automatizate, pentru a obţine transformarea radicală a sistemului feroviar şi pentru a îndeplini obiectivele Pactului verde european. Prin contribuţia la îmbunătăţirea competitivităţii, parteneriatul va sprijini poziţia de lider tehnologic a Europei în sectorul feroviar.
  8. Programul de cercetare privind managementul traficului aerian în cerul unic european 3: scopul iniţiativei este accelerarea transformării tehnologice a managementului traficului aerian în Europa, aliniindu-l la era digitală, transformarea spaţiului aerian european în cel mai eficient şi mai ecologic spaţiu european din lume şi sprijinirea competitivităţii şi a redresării sectorului aviaţiei din Europa în urma crizei provocate de coronavirus.
  9. Reţele şi servicii inteligente: parteneriatul va sprijini suveranitatea tehnologică pentru reţelele şi serviciile inteligente, în conformitate cu noua strategie industrială pentru Europa, cu noua Strategie de securitate cibernetică a UE şi cu setul de instrumente pentru reţelele 5GCăutaţi traducerile disponibile pentru linkul precedent. Scopul parteneriatului este de a contribui la soluţionarea provocărilor societale şi de a favoriza tranziţia digitală şi verde, precum şi de a sprijini tehnologiile care vor contribui la redresarea economică. De asemenea, parteneriatul va permite actorilor europeni să dezvolte capacităţile tehnologice pentru sistemele 6G ca bază pentru viitoarele servicii digitale în perspectiva anului 2030. Mai multe informaţii sunt disponibile aici.
  10. Metrologie: parteneriatul urmăreşte să accelereze poziţia de lider mondial a Europei în cercetarea metrologică, creând reţele europene autonome în domeniul metrologiei, menite să sprijine şi să stimuleze noi produse inovatoare, să răspundă provocărilor societale şi să favorizeze elaborarea şi punerea în aplicare eficace a reglementărilor şi a standardelor care stau la baza politicilor publice.

Declaraţiile membrilor colegiului

Margrethe Vestager, vicepreşedinta executivă pentru O Europă pregătită pentru era digitală, a declarat: „Atunci când colaborează la nivel european, Europa obţine rezultate excelente. Colaborarea este deosebit de importantă în contextul gestionării provocărilor pe care le prezintă transformarea digitală. Aceasta ne afectează pe toţi şi nu se opreşte la frontierele naţionale. La fel ca schimbările climatice. Parteneriatele propuse astăzi vor mobiliza resurse, astfel încât să putem valorifica împreună la maximum tehnologiile digitale, nu în ultimul rând în interesul tranziţiei verzi.”

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educaţie şi tineret, a declarat: „Pandemia de COVID-19 a urgentat eforturile noastre de lungă durată de a utiliza mai bine cercetarea şi inovarea pentru a face faţă urgenţelor sanitare, schimbărilor climatice şi transformării digitale. Parteneriatele europene reprezintă o oportunitate de colaborare pentru a răspunde transformărilor economice şi sociale profunde şi a le modela, în folosul tuturor cetăţenilor UE.”

Thierry Breton, comisarul pentru piaţa internă, a adăugat: „Investiţiile în inovare sunt investiţii în capacitatea noastră de a ne afla în avangarda evoluţiilor tehnologice şi de a dezvolta capacităţi strategice. Trebuie să valorificăm oportunităţile pe care le oferă tehnologiile esenţiale în curs de dezvoltare, precum microprocesoarele sau semiconductorii, astfel încât Europa să se poată afla în avangarda inovării digitale la nivel mondial. Aceste noi abordări comune vor fi fundamentale pentru sprijinirea industriei noastre să realizeze obiectivele ambiţioase în materie digitală şi de mediu.”

Adina Vălean, comisarul pentru transporturi, a declarat: „Parteneriatele UE vor avea un rol fundamental în stimularea dublei tranziţii verzi şi digitale pentru sectorul mobilităţii şi al transporturilor. Pentru ca ambiţiile noastre să devină realitate, trebuie să dezvoltăm tehnologii disruptive care să introducă pe piaţă nave şi aeronave cu emisii zero, trebuie să dezvoltăm şi să implementăm mobilitatea cooperativă, conectată şi automatizată şi trebuie să facilităm o gestionare a traficului mai eficientă şi mai modernă.”

Etapele următoare

Propunerea de regulament, actul de bază unic, de stabilire a nouă întreprinderi comune în temeiul articolului 187 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) va fi adoptată de Consiliul Uniunii Europene, în urma consultării Parlamentului European şi a Comitetului Economic şi Social European. Propunerea separată privind parteneriatul în domeniul metrologiei în temeiul articolului 185 din TFUE va fi adoptată printr-o decizie a Parlamentului European şi a Consiliului, în urma consultării Comitetului Economic şi Social European.

Parteneriatele europene sunt abordări prevăzute de Orizont Europa, noul program al UE pentru cercetare şi inovare (2021-2027). Scopul parteneriatelor este îmbunătăţirea şi accelerarea dezvoltării şi adoptării de noi soluţii inovatoare în diferite sectoare, prin mobilizarea resurselor publice şi private. Parteneriatele vor contribui, de asemenea, la obiectivele Pactului verde european şi vor consolida Spaţiul european de cercetare. Parteneriatele sunt deschise unei game largi de parteneri publici şi privaţi, cum ar fi sectoarele de profil, universităţile, organizaţiile de cercetare, organismele cu misiune de serviciu public de la nivel local, regional, naţional sau internaţional şi organizaţiile societăţii civile, inclusiv fundaţiile şi ONG-urile.

Similare
RECOMANDĂRI